Blog (eng)

Reklamačný poriadok spoločnosti MICROWELL, spol. s r.o.

investigations

sij 12, 2024
Reklamačný poriadok spoločnosti MICROWELL, spol. s r.o. | Blog - Microwell

I. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok predávajúceho, spoločnosti MICROWELL, spol. s r.o., so sídlom SNP 2018/42, 927 00 Šaľa, IČO: 31 414 249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 15960/T (ďalej aj „predávajúci“) predstavuje súhrn informácií o postupe, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho a s tým spojených informácií.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný sa zoznámiť s týmto Reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, je tento Reklamačný poriadok k dispozícii na webovej stránke predávajúceho www.microwell.sk ako aj v predajniach predávajúceho. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a tento sa stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi predávajúcim a kupujúcim. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami uvedenými v platných a účinných právnych predpisoch, pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru prevzatie spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Pre uplatnenie reklamácie kupujúci predávajúcemu predloží nákupný doklad (faktúra) a dodací list na ktorom je uvedená záruka, ktorý slúži aj ako záručný list. Záruka plynie odo dňa prevzatia výrobku po dobu stanovenú v záručnom (dodacom) liste.

II. Dĺžka záruky

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru záručný list so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, sériové číslo).

V prípade nového tovaru je záručná doba pri spotrebiteľoch (v prípade kupujúceho podnikateľa je záručná doba určená individuálne pri každom tovare) nasledovná:

 • Bazénové odvlhčovače DRY .... 36 mesiacov odo dňa predaja
 • Bazénové tepelné čerpadlá HP .... 24 mesiacov odo dňa predaja
 • Germicídne čističe vzduchu Athmoss a Athmossphere .... 24 mesiacov odo dňa predaja
 • Ostatný sortiment .... 24 mesiacov odo dňa predaja
 • Náhradné diely alebo iné vylepšenia .... 6 mesiacov odo dňa predaja

V prípade použitého tovaru je záručná doba 12 mesiacov pri spotrebiteľoch s tým, že predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím tovaru alebo jeho opotrebením existujúce v čase prevzatia (v prípade kupujúceho podnikateľa je záručná doba určená individuálne pri každom tovare).

Vyhlásením v záručnom (dodacom) liste odovzdanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu vyššie uvedený rozsah záruky, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v tomto záručnom (dodacom) liste.

Pri tovare, ktorý sa štandardne spotrebuje časom (spotrebný materiál: vzduchové filtre, snímače prietoku vody, rozbehové kondenzátory motorov kompresorov a ventilátorov, vlhkostaty, teplotné snímače, tlakové spínače, spínacie a časové relé, fázový monitor, filtre chladiva, kapiláry a pod.) je možné uplatniť vadu do 24 mesiacov, ak dátum spotreby na tovare nie je časovo obmedzený na kratšiu dobu. V takomto prípade je možné vadu uplatniť iba do tohto dátumu.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili vo vyššie uvedenej záručnej dobe. Pre kupujúceho podnikateľa je lehota pre uplatnenie práva z vadného plnenia upravená individuálne pri každom tovare.

Doba od oprávneného uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady v rámci záručnej doby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.


Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

Predávajúci výslovne vyhlasuje, že nezodpovedá za stratu programov a dát pri oprave či výmene tovaru, v ktorom sa tieto programy alebo dáta nachádzajú.

Záručná doba na pozáručné / nezáručné servisné služby je 6 mesiacov a začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba na náhradné diely, ktoré dodávateľ dodá objednávateľovi na pozáručný / nezáručný servis je 6 mesiacov od dátumu dodania. Za mimozáručný servis sa považuje aj prevádzková údržba a profylaktická prehliadka vykonaná na zariadení v záručnej lehote. Mimozáručný servis je platená služba. V prípade servisného zásahu vykonaného priamo u zákazníka sú účtované aj vzniknuté dopravné náklady.

Microwell s.r.o. nebude preplácať žiadne úkony spojené s danou reklamáciou, ako sú náklady za vykonanú prácu, cestovné, zabezpečenie zdvíhacích zariadení resp. akékoľvek iné náklady. Takéto náklady znáša inštalačná firma.

III. Záručné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je kupujúci povinný okamžite oznámiť e-mailom na adresu: microwell@microwell.sk , spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

2. Uplatnenie reklamácie

Reklamácia zariadenia je možná iba v písomnej forme po predložení záručného (dodacieho) listu s dátumom vystavenia, výrobným číslom a uvedenou dĺžkou záruky a zároveň sprievodným listom k reklamácii s podrobným popisom predpokladanej chyby a ako a pri akých podmienkach sa prejavuje. Miestom pre uplatnenie reklamácie je MICROWELL, spol. s r.o., so sídlom SNP 2018/42, 927 00 Šaľa, prevádzka MICROWELL, spol. s r.o. ul. Diakovská 7321, 927 00 Šaľa. Ak koncový zákazník tovar kupoval cez sprostredkovateľa, reklamáciu uplatňuje u sprostredkovateľa. Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci uplatniť právo na opravu v autorizovanom servisnom stredisku. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje priamo u predávajúceho.

V prípade reklamácie je na voľbe Microwell s.r.o. spomedzi nárokov zákazníka, či tovar alebo jeho komponenty nahradí alebo opraví.


Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík musí byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu a záručného listu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii (pokiaľ ich kupujúci predávajúcemu neposkytol iným spôsobom), pričom na doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) a záručnom liste musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má), podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo) ako aj požadovaný nárok (oprava, výmena, vrátenie peňazí, zľava). Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim v priloženom liste s popisom chyby. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Obdobne postupuje kupujúci v prípade osobného odovzdania tovaru predávajúcemu za účelom reklamácie.

Kupujúci si je vedomý, že ak neodovzdá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom vrátane popisu chyby tovaru uvádzanej kupujúcim, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci doručí kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie emailom, ak mu je tento známy.

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, určí spôsob vybavenia reklamácie a túto vybaví v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu tovaru predávajúcim na účely reklamácie dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, predávajúci vybaví reklamáciu čo najskôr podľa svojich možností, nie je viazaný povinnosťami uvedenými v tomto odseku.

Ak si kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a predávajúci zamietne reklamáciu, predávajúci informuje kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova a všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.

Predávajúci po vybavení reklamácie o tomto kupujúceho informuje a vydá mu písomný doklad o vybavení reklamácie, v prípade kupujúceho ktorý je spotrebiteľom do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia tovaru na účely reklamácie predávajúcim.

Pri prevzatí tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný sa preukázať písomným potvrdením o prevzatí tovaru na účely reklamácie, ktoré mu predávajúci vydal. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení zaslaný na adresu kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s dokladom o vybavení reklamácie. Kupujúci skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Pokiaľ kupujúci po vybavení reklamácie neprevezme tovar ani do 30 dní odo dňa, v ktorom mu predávajúci oznámil vybavenie reklamácie, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať za uloženie tovaru paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 0,50 EUR za každý, aj začatý deň uloženia. Ak si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zamýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Ak je zákazník v omeškaní s platobnými pohľadávkami voči Microwell s.r.o., je Microwell s.r.o . oprávnená opravu vady odmietnuť. Zákazník nie je oprávnený zadržovať platbu v prípade, že si uplatňuje na daný tovar nároky z vád.

Záruka sa vzťahuje len na zariadenia, ktoré boli namontované v súlade s inštalačným návodom a prevádzkované podľa pokynov v užívateľskom návode. Akýkoľvek neodborný zásah do zariadenia bude mať za následok stratu záruky.

Microwell s.r.o. nie je zodpovedná za odvodené škody (napr. prestoje z dôvodu zlej dodávky, ujdený zisk, finančné straty resp. akékoľvek náhrady škody, ktoré si tretie osoby uplatňujú voči zákazníkovi. Ak ide o poškodenie v dôsledku nami dodaného vadného tovaru, zodpovedáme maximálne do výšky fakturovanej hodnoty za daný tovar.

Microwell s.r.o. nie je povinná uznať reklamáciu, prípadne zabezpečiť výjazd na miesto inštalácie, pokiaľ nebola vykonaná odborná obhliadka firmou, ktorá dané zariadenie inštalovala a nebola špecifikovaná porucha.

Ak inštalačná firma nevie zistiť príčinu problému, prípadne je potrebný zložitejší zásah do zariadenia (zložitejšia výmena alebo montáž náhradného dielu), môže si objednať diagnostiku, prípadne celú opravu v Microwell s.r.o.

3. Kompatibilita

Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho, výrobcom či dodávateľom neschválenými súčasťami, ani so softwarovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke.


Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného softwaru vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.

4. Výluky

Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 1. mechanickým poškodením tovaru,
 2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom apod.,
 6. ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu,
 7. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 8. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 9. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 10. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 11. použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
 12. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.
 13. v prípade nesprávneho elektrického zapojenia alebo nepoužitia predpísaných ochrán záruka na zariadenie zaniká. Microwell s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym elektrickým zapojením, ktoré je v rozpore s platnou dokumentáciou na montáž, obsluhu a údržbu.
 14. záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku, chyby vzniknuté nesprávnym projektom, nesprávnou montážou, manipuláciou, zapojením, obsluhou, nevhodnou prepravou alebo skladovaním, nevhodným elektrickým istením, nedodržaním predpísaných napätí, neodborným alebo neprimeraným zásahom, úpravou alebo demontážou, nevhodným použitím alebo extrémnymi prevádzkovými podmienkami, násilným poškodením alebo zanedbaním údržby.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je ich možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklý spôsob použitia tovaru.


V prípade, ak je súčasťou tovaru aj software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod.). Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softwaru. To neplatí pre rozpor s kúpnou zmluvou (pozri článok IV Nároky vyplývajúce z reklamácie).

5. Znečistený tovar

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

IV. Nároky vyplývajúce z reklamácie

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru).

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, ak kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Predávajúci.


V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

2. Ak je kupujúcim podnikateľ

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, predávajúci zabezpečí opravu tovaru. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo sa predávajúci s kupujúcim môžu dohodnúť na odstúpení od zmluvy a vrátení peňazí.

V. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 14.12.2023 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo ako dokument na www.microwell.sk .

V Šali dňa 14.12.2023

Natrag

Microwell traži vaš pristanak za pohranu kolačića na vaš uređaj za sljedeće namjene:

Neki osobni podaci bit će obrađeni s vašeg uređaja (kolačići, jedinstveni identifikatori i drugi uređaji) i mogu se dijeliti s pružateljima usluga trećih strana, a koristiti ih ovo web mjesto ili aplikacija. Neki dobavljači treće strane mogu koristiti ove podatke u skladu s legitimnim interesom, čemu se možete usprotiviti korištenjem opcija u nastavku. Svoj pristanak možete poništiti bilo kada pomoću ikone u nastavku.

Tehnički kolačići

Ovi kolačići su neophodni, sadrže anonimne podatke kako bi vaš preglednik odgovarao vašoj sesiji.

Analitički kolačići

Koristimo Google Analytics da unaprijedimo naš website i uslugu, koji prima anonimne, agregirane podatke o navikama naših posjetitelja.